top of page
EL%C4%B0F%20%C3%96RNEK_edited.jpg

Doç. Dr. ELİF ÖRNEK ÖZDEN / Şehir Plancısı

1971 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden derece ile mezun olduktan sonra aynı yıl yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu süreçte 1995 yılında yine mezun olduğu bölümde akademik kariyerine başlamış ve halen aynı kurumda devam etmektedir. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans, 2003’de doktora derecesi, 2005 yılında Yardımcı Doçent,  2018 yılında da Doçent ünvanı almıştır. 

Araştırma konuları, kentsel koruma, koruma alanlarında tasarım, koruma politikaları, kentsel turizm ve kırsal kalkınmadır.. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kentsel koruma konularında lisans ve lisans üstünde seçmeli dersler vermektedir. Farklı üniversitelerin şehir ve bölge planlama ve mimarlık bölümlerinde  kentsel tasarım, kentsel morfoloji ve kentsel koruma dersleri vermektedir. Akademik çalışmaları içinde; ulusal ve uluslararası makale ve bildiriler vb. yayınlar, TÜBİTAK ve UNDP destekli ve yerel yönetimler ile birlikte yürütülen araştırma projeleri, döner sermaye çalışmaları yer almaktadır.

2019 yılında görev yapmakta olduğu üniversitenin İstanbul Tarihi Yarımada Araştırma Merkezi’nin müdürü görevine getirilmiştir. Üyesi olduğu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube XV. Dönem Yönetim Kurulu’nda yer almış, Onur Kurulu üyelikleri yapmıştır. Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları’nda 5 yıl görev almış bu sürede üyelik, başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2019 yılından beri  ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Türkiye Ulusal Komitesi üyesidir.  

bottom of page